top of page

Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Óriási esküvői nyereményjáték”
Facebook üzenőfali promóciós játék

 

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a Kozarics Viktor e.v. Kozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója a Kozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22)  (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az alábbi weboldalon: https://www.whitewedding.hu/kaposvar/jatekszabalyzat

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős EMPÓRIUM Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. Promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama: 2023.09.24. – 2023.10.04.

Sorsolás időpontja: 2023.10.05. (csütörtök)

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

 

4. A promóciós játék nyereményei

 

  • KozaricsViktorDress köntös és parfüm

  • Eni Virágszalon Kaposvár által egy 15.000 Ft vásárlási utalványt, ami beváltható a boltban vagy akár esküvői dekorációba is beszámítható

  • Memoriae Étterembe 20.000 Ft-os ajándékkupon, mely beváltható az étteremben, előre egyeztetett időpontban

  • Kapolnyi Tímea - egy páros, egyéni vagy családfotózás. Körülbelül 1 óra időtartamot foglal magában. (értéke kb 45.000 Ft)

  • Takács Bognár Klaudia - a szerencsés nyertesnek egy ajándék szertartásvezetés

 

Nyertesek száma összesen: 5 db

 

5. A játék menete

A Játékosok a KozaricsViktorDress Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak. A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik kedvelik a promóciós játékhoz tartozó bejegyzést és kommentben megírják melyik ajándékot szeretnék megnyerni, továbbá betaggelik azt az ismerősüket, akivel szívesen ellátogatnának az október első hétvégén megrendezésre kerülő eseményre.
A Játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

A Játékosok a hozzászólásukkal bekerülnek a sorsolási listába. Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

 

6. Nyeremények, nyertesek

A promóciós játékban részt vevő Játékosok a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;

- ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

 

7. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a Messenger üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetet automatikusan elfogadottnak tekintjük az üzenet megtekintésével.

Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

8. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit és beváltásának módját a nyertessel Messenger üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

9. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

11. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

Kozarics Viktor e.v. - Whitewedding 

2023.09.25.

bottom of page