Instagram nyereményjáték szabályzat

​​1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a ozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltatnak megfelelően jár el. 

A Játékot a Szervező az Instagram felületén bonyolítja, míg a nyertes Játékosok a random.org rendszerének igénybe vételével kerülnek kisorsolásra.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden természetes, cselekvőképes felnőtt korú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

 

A Játék részvételi feltételei:

  • jelen Szabályzat elfogadása,

  • a Játék időtartama alatt a Játékos „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „KozaricsViktorDress" elnevezésű Instagram oldalával, és a Játékról szóló posztban a kép alatt kommentben bejelöl („Tag”) legalább két másik Instagram-felhasználót, és ez a jelölés a hozzászólásban hivatkozásként meg is jelenik

  • a Szabályzatban meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat azok Szabályzatban előírt érvényességi ideje előtt visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játékkal vagy a Szervezővel kapcsolatban bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

3. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék kezdetekor a Szervező a Játékról szóló posztot tesz közzé a „KozaricsViktorDress” Instagram oldalának hírfolyamában. A Játék időtartama alatt a Játékos „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők következő Instagram oldalaikkal:
@KozaricsViktorDr
ess

valamint  a Játékról szóló posztban a kép alatt kommentben bejelöl („Tag”) legalább két másik Instagram-felhasználót, akiknek a neve megjelenik hivatkozásként.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2020. éprilis 22-én a poszt közzétételétől 2020. màjus 3-án 18:00-ig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

5. NYEREMÉNYEK

A játék során 1 nyertest sorsolunk ki, aki a játék előírásainak megfelelően vesz részt a nyereményjátékban.
 

Kisorsolásra kerülő nyeremény: ​

A játék posztjában meghirdetett KozaricsViktorDress Jeans street ruha
Ruha elérése a webshopban: 
https://www.whitewedding.hu/product-page/long-straight-basic-with-a-circular-decoration

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. SORSOLÁS

 

A sorsolás 2020. màjus 3-án 18 órakkor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal (random.org), a Szervező 2 fős bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 3 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

 

A nyertes Játékosok a sorsolást követően a „KozaricsViktorDress" Instagram profilon keresztül üzenetben felveszik a Szervezővel a kapcsolatot.

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a Szervező Instagram üzenetben egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a sorsolást követő 30 napon belül meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 

9. ADATKEZELÉS

 

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. 
Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el. Tájékoztató >>>

Azok, akik a Játékban részt vesznek, automatikusan elfogadják az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, valamint tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • nyertesség esetén Instagram felhasználónevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja a sorsolást követő 90 napig;

  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését;

  • a nyertes Játékos(ok) név adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.

Az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, vagy jelezze az adatkezelési hozzájárulás visszavonását elektronikus levél útján a info@whitewedding.hu email címen vagy írásban postai úton a 7624 Pécs Klimó György u. 19. postai címen.

A nyertes Játékosok a random.org (üzemeltető: Randomness and Integrity Services Ltd.; székhely: Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland; Cégjegyzékszám: 489434, Adószám: IE 9769936F) rendszerének igénybe vételével kerül kisorsolásra kizárólag az Instagram felhasználónevük felhasználásával.

10. FELELŐSSÉG

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a KozaricsViktorDress-el vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Szervező kizárja a felelősségét az Instagram oldal meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 90 napig elérhető a www.whitewedding.hu weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon hozzászólást a KozaricsViktorDress Instagram oldalán a Játékról szóló poszt alatt vagy írjon direkt üzenetben a KozaricsViktorDress Instagram profilnak.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.

Pécs. 2020.04.22.