top of page

Instagram nyereményjáték szabályzat

​​1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a ozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltatnak megfelelően jár el. 

A Játékot a Szervező az Instagram felületén bonyolítja, míg a nyertes Játékosok a random.org rendszerének igénybe vételével kerülnek kisorsolásra.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden természetes, cselekvőképes felnőtt korú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

 

A Játék részvételi feltételei:

  • jelen Szabályzat elfogadása,

  • a Játék időtartama alatt a Játékos „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „KozaricsViktorDress" elnevezésű Instagram oldalával, és a Játékról szóló posztban a kép alatt kommentben bejelöl („Tag”) legalább két másik Instagram-felhasználót, és ez a jelölés a hozzászólásban hivatkozásként meg is jelenik

  • a Szabályzatban meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat azok Szabályzatban előírt érvényességi ideje előtt visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játékkal vagy a Szervezővel kapcsolatban bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

3. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék kezdetekor a Szervező a Játékról szóló posztot tesz közzé a „KozaricsViktorDress” Instagram oldalának hírfolyamában. A Játék időtartama alatt a Játékos „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők következő Instagram oldalaikkal:
@KozaricsViktorDr
ess

valamint  a Játékról szóló posztban a kép alatt kommentben bejelöl („Tag”) legalább két másik Instagram-felhasználót, akiknek a neve megjelenik hivatkozásként.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2020. éprilis 22-én a poszt közzétételétől 2020. màjus 3-án 18:00-ig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

5. NYEREMÉNYEK

A játék során 1 nyertest sorsolunk ki, aki a játék előírásainak megfelelően vesz részt a nyereményjátékban.
 

Kisorsolásra kerülő nyeremény: ​

A játék posztjában meghirdetett KozaricsViktorDress Jeans street ruha
Ruha elérése a webshopban: 
https://www.whitewedding.hu/product-page/long-straight-basic-with-a-circular-decoration

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. SORSOLÁS

 

A sorsolás 2020. màjus 3-án 18 órakkor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal (random.org), a Szervező 2 fős bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a szervező tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 3 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

 

A nyertes Játékosok a sorsolást követően a „KozaricsViktorDress" Instagram profilon keresztül üzenetben felveszik a Szervezővel a kapcsolatot.

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a Szervező Instagram üzenetben egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a sorsolást követő 30 napon belül meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 

9. ADATKEZELÉS

 

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. 
Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el. Tájékoztató >>>

Azok, akik a Játékban részt vesznek, automatikusan elfogadják az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, valamint tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • nyertesség esetén Instagram felhasználónevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja a sorsolást követő 90 napig;

  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését;

  • a nyertes Játékos(ok) név adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.

Az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, vagy jelezze az adatkezelési hozzájárulás visszavonását elektronikus levél útján a info@whitewedding.hu email címen vagy írásban postai úton a 7624 Pécs Klimó György u. 19. postai címen.

A nyertes Játékosok a random.org (üzemeltető: Randomness and Integrity Services Ltd.; székhely: Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland; Cégjegyzékszám: 489434, Adószám: IE 9769936F) rendszerének igénybe vételével kerül kisorsolásra kizárólag az Instagram felhasználónevük felhasználásával.

10. FELELŐSSÉG

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a KozaricsViktorDress-el vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Szervező kizárja a felelősségét az Instagram oldal meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 90 napig elérhető a www.whitewedding.hu weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon hozzászólást a KozaricsViktorDress Instagram oldalán a Játékról szóló poszt alatt vagy írjon direkt üzenetben a KozaricsViktorDress Instagram profilnak.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.

Pécs. 2020.04.22.

bottom of page