top of page

Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Nyerj alkalmi ruhát barátnőd esküvőjére!””

Instagram promóciós játék

 

  1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Kozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Kozarics Viktor e.v. (Pogány, 7666 Kossuth Lajos utca 30/a adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező weboldalán.

 

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Whitewedding szalon weboldalán (https://www.whitewedding.hu/)

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős dolgozók és közreműködők, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni..

 

 

3. A nyereményjáték ideje


A promóciós játék időtartama: 2022. január 10. (hétfőtől), január 19. (szerdáig) tart.

Sorsolás időpontja: 2022 január 20. (csütörtök)

Nyertesek száma összesen: 1 db

Nyeremény: 1 db KozaricsViktorDress alkalmi ruha

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

4. A játék menete

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen az ajándékcsomagra a Kozarics Viktor Dress Instagram oldal hirdetésében közzétett játékfelhívás szerint kell eljárnia.

 

A Játékosoknak követni kell a Kozarics Viktor Dress Instagram oldalát, kedvelünk a nyere-ményjáték bejegyzését és a meghirdetett Instagram bejegyzés alá hozzászólást kell írniuk, melyben megírják, hogy melyik menyasszony barátnőjüket neveznék a „Légy menyasszonyunk” projektre.

 

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

 

5. Nyeremények, nyertes:

 

A promóciós játékban részt vevő Játékosok a 3. pontban részletezett társasjátékok közül az általuk kiválasztott játékot nyerik meg. A játékban részt vevő társasjátékok készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 

A nyertes nevét a Szervező Instagram oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

 

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

-    ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;

-    ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

-    ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

-    egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

-    egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

-    jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

6. Nyertes értesítése

A nyertesekkel az Instagram felületén történő direkt üzeneten keresztül vesszük fel a kapcsolatot. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

7. Nyeremény kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit minden nyertessel az Instagram üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény társasjáték kézbesítése meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

8. A Szervező felelőssége 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

9. Kizárás

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a promóciós játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.

 

 

Kozarics Viktor e.v., WhiteWedding Esküvői Szalon 
2021.01.10.

bottom of page